Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Büromuz deneyimli kadrosuyla, gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

 • Ayni ve şahsi hak tesisi ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, ayni veya şahsi hak ile ilgili çıkan ihtilafların çözümü
 • Gayrimenkul alım- satım sözleşmeleri
 • Yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve bu kapsamda doğacak ihtilafların çözümü
 • Gayrimenkul kiralarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tapu işlemleri ve doğacak ihtilaflar
 • Mülkiyet hakkının ihlalinden doğan davaların takibi
 •  Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklı davaların takibi

Orman Kadastrosu

Büromuz orman kadastrosundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 1994 yılında Harita Yüksek Teknik Okulundan mezun olan ve hava fotoğrafı yorumlama uzmanı, Fotogrametrist ve topoğraf olarak görev yapan kurucumuz Av. Dr. Orhan EROĞLU’nun bilgi birikimi ışığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile kabul edilmiş temel haklarınızı korumak için geniş ve çözüm odaklı danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

 • Orman tahdit sınırları içine almak suretiyle tapulu taşınmaza kamulaştırmasız el atma
 • Kadastro Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflar
 • Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan ihtilaflar ve tazminat davaları
 • Orman mevzuatı ve 2/b uygulamalarına ilişkin ihtilaflar
 • Zilyetlikten kaynaklanan uyuşmazlıklar

Malpractice Davaları

Büromuzda, doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalık ve herhangi bir sağlık sorunundan kaynaklı olarak hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hasta haklarını korumaya yönelik danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir.

 • Malpractice davaları
 • Down sendromu ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları
 • Selebral Palsi ( Oksijensiz kalma) ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları
 • Hidrosefali ve mikrosefali – west sendromu ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları
 • Dandy-Walker Sendromu ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları
 • Tıbbî müdahale esnasında hastanın sağlık, yaşam ve bedensel bütünlüğüne yönelik eylemlerden kaynaklı davalar

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, yüksek lisans eğitimini, tasarrufun iptali davaları ile muvazaa davalarının karşılaştırılması üzerine yapan kurucumuz Av. Dr. Orhan EROĞLU’nun bilgi birikimi ışığında, İcra ve İflas Hukuku alanında kapsamlı danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

 • Şahıs ve şirket alacaklarının, takip ve tahsili
 • Şahıs ve şirket aleyhinde başlatılan icra takiplerinde çıkarları korumaya yönelik işlemler
 • Kıymetli evraka bağlanmış alacakların takip ve tahsili
 • İcra ve İflas Kanunu’ndan kaynaklanan tüm ihtilaflar ile ilgili danışmanlık ve dava takibi
 • İcra ceza davalarının takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi
 • İhtiyati haciz ile ilgili davaların takibi
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İflas ve iflas erteleme davalarının takibi
 • İflas ile alakalı işlemlerde danışmanlık hizmeti

Ticaret Hukuku

Büromuz, Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyimli kadrosu ile geniş kapsamda danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

 • Şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Şirketler hukukuna ilişkin davaların ve işlerin takibi
 • Hisse devir işlemleri, şirket birleşmeleri ve devirleri ile ilgili ihtilaflar
 • Pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemlerden doğan ihtilaflar
 • Ticaret hukukundan kaynaklanan her türlü iş ve davaların takibi

İdare ve Vergi Hukuku

 • Vergi Hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava takip hizmeti
 • Kamu kurumlarınca yapılan hak ihlallerinde idari işlemlerin iptali için başvurular ve açılacak davaların takibi
 • İdari para cezalarının iptali
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atmaya ilişkin danışmanlık ve davaların takibi
 • Tam yargı davaları

Diğer Alanlardaki Hizmetlerimiz

 • Borçlar Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Arabuluculuk ve Tahkim
 • Tüketici Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Boşanma Davaları