– KİTAPLAR – 

 


 

  

 [ ISLAH- ] ( Seçkin Yayıncılık, Ankara Nisan 2017, Birinci Baskı ) 

______________________________________________________________________________________________________

 

      

[ ISLAH – Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı ] ( Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018, İkinci Baskı ) 

______________________________________________________________________________________________________

 

[ MEDENİ USUL HUKUKUNDA ÖN İNCELEME ] ( Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018 ) 

______________________________________________________________________________________________________

 

     

[ MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVAYA CEVAP ]( Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018)

____________________________________________________________________________________________________

 

 

[ UYGULAMADA KONKORDATO ] ( Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018 )

 

______________________________________________________________________________________________________

● [ Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması ]

(Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi )

 

 

 

– MAKALELER – 

 

●  [ Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği ]

    (Ankara Barosu Dergisi, 2014/2 – Temmuz -Sayı )

______________________________________________________________________________________________________

 

[ Haciz İhbarnamesine İtiraz Üzerine Uygulanacak Yargılama Usulü ve Yargılama Sonunda

Tayin Edilecek Tazminatın Miktarı ]

(Terazi Hukuk Dergisi, C: 12, Sayı: 132, Ağustos 2017 – Hakemli Makale )

______________________________________________________________________________________________________

 

[ Konkordato ]

( Elektrik Dünyası Dergisi ( Perpa Dergisi)- Eylül 2017 sayısı )

______________________________________________________________________________________________________

 

●  [ Muvazaa Davalarında İİK m. 283/1′ in Kıyasen Uygulanması ]

    ( Terazi Hukuk Dergisi, Sayı: 137, Ocak 2018 – Hakemli Makale – Refereed Articles )

______________________________________________________________________________________________________

 

[ Islah ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarı Taslağı Kapsamında Islahın Değerlendirilmesi ]

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:138, Eylül 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

______________________________________________________________________________________________________

 

● [ Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tasarı Taslağının Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Değişikliklerinin İncelenmesi ]

(Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:144, Ağustos 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

______________________________________________________________________________________________________

 

[ Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap ve Cevap Dilekçesi Vermemenin Sonuçları ]

   (Ankara Barosu Dergisi, Mart-Nisan 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

______________________________________________________________________________________________________

 

 

[ Davalının Davayı Kabulü İkrar Teşkil Eder mi? ]

( Legal Hukuk Dergisi, Y: 2018, S: 189- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

[ Sahtecilik İddiasına Dayalı Menfi Tespit ve İstirdat Davalarında Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi ]

(Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 13, Sayı:146, Ekim 2018- Hakemli Makale- Refereed Article)

 

– BİLDİRİLER- 

 

[ Ön İnceleme Duruşmasının Tarafların Mazereti Sebebi ile HMK m. 140/4 Hükmü Gereğince Ertelenip Ertelenemeyeceği Sorununa Yeni Bir Bakış ]

[ Alanya 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu – (www.asoscongress.com ) ]

____________________________________________________________________________________________________

 

[ Usuli Kazanılmış Hakkın Sınırlarının Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme ]

( ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu )

 

____________________________________________________________________________________________________

 

[ Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilememesine İlişkin Gebelik Takibini Yapan Doktorun Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu ]

    ( Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) – V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

● [ Fotokopinin Delil Başlangıcı Kabul Edilip Edilemeyeceği Sorunu ]

   ( İstanbul 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu )

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katkıda Bulunduğu Eserler:

  • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi ( Prof. Dr. Erdoğan ÖNER – Öğr. Gör. Cenker DEĞİRMENCİ, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2016. )

 

  • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi ( Prof. Dr. Erdoğan ÖNER – Öğr. Gör. Cenker DEĞİRMENCİ, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara 2017. )